Kontakt

Posebna polja

Downloads

Vaš odvjetnik sa cjelokupnom uslugom

Mi, Gräf & Cen­torbi odvjet­ničko druš­tvo, savje­tu­jemo i zas­tu­pamo pri­vatne osobe i tvrtke u svim prav­nim, porez­nim i gos­po­dar­skim pita­njima.

Koko bismo zado­vo­ljili potrebe naših kli­je­nata, pos­ta­vili smo si za cilj naj­bo­lje i naj­in­ten­sivne savjete. Vaš uspjeh je važan za nas i to se može pos­tići samo kroz visoku razinu pro­fe­si­onalne kom­pe­ten­cije. Stoga se naš odvjet­nički ured sas­toji od struč­njaka iz podru­čja kor­po­ra­tiv­nog prava, naplate pos­tra­ži­va­nja, porez­nim zako­nima, obi­telj­skog prava, prava nas­lje­đi­va­nja, rad­nog prava, ugo­vora, sta­nar­skog prava, prava tržiš­nog natje­ca­nja, pro­met­nog prava, autor­skog i medij­skog prava, infor­ma­tič­kog i inter­net­skog prava, upo­zo­re­nja i na podru­čju indu­srijke pravne zaštite.

Zakon tvrtka

Zakon tvrtka

Pravo tržiš­nog natje­ca­nja

Pravo tržiš­nog natje­ca­nja

Pos­lovni Poče­tak

Pos­lovni Poče­tak

Pravo nas­lje­đi­va­nja

Pravo nas­lje­đi­va­nja

Radno pravo

Radno pravo

Naplate pos­tra­ži­va­nja

Naplate pos­tra­ži­va­nja

Ugo­vori i zakon

Ugo­vori i zakon

Podru­čja indus­trij­ske zaštite

Podru­čja indus­trij­ske zaštite

Sta­nar­sko pravo

Sta­nar­sko pravo

Pro­metno pravo

Pro­metno pravo

Inter­net­sko pravo

Inter­net­sko pravo

Autor­sko i medij­sko pravo

Autor­sko i medij­sko pravo

Obi­teljko pravo

Obi­teljko pravo

Upo­zo­re­nja

Upo­zo­re­nja