Puno­moć udobno ovdje pre­uzi­mati

Ovdje čete naći obrasce za pre­uzi­ma­nje.

Molimo Vas, da koris­tite ovu puno­moć, ako želite biti zas­tu­pani u gra­đan­skom (civil­nom) ili kaz­ne­nom pravu od naših odvjet­nika.

Molimo Vas, da koris­tite ovu puno­moć, ako želite biti zas­tu­pan u gra­đan­skom (civil­nom) ili kaz­ne­nom pravu s među­na­rod­nim odno­som od naših odvjet­nika.

Molimo Vas, da koris­tite ovaj obra­zac, ako želite biti od nas zas­tup­ljen sa pri­kup­ljon jed­nog ili više zah­tjeva.

Molimo Vas, da koris­tite ovaj obra­zac, ako želite biti od nas zas­tup­ljen sa regis­tra­ci­jom zah­tjeva u pos­tupka ste­čaja.

Molimo Vas da koris­tite ovaj obra­zac ako želite dozvo­liti Vašem liječ­niku da nam preda Vašu medi­cin­ske doku­mente.

Infor­ma­cije o obradi poda­taka

Kon­takt