Contact

Ramuri

Downloads

Avocatul şi contabilul dumneavoatră din Mainz

Parte­ne­rul puter­nic şi esen­țial pen­tru societăți comerci­ale în special atunci când este vorba de solicitări în dome­niul juridic şi contabil. Ştim că un avocat potri­vit nece­sită­ți­lor fiecăruia dese­ori este greu de găsit, şi că pen­tru o colabo­rare este nece­sară și încrede­rea laolalta competenței.
Cu societatea noastră de avoca­tură din Mainz ați găsit un parte­ner care vă poate oferi un pachet complet: Ca expert în zonele de competență contabilitate şi asistență juridică, vă putem asi­gura un serviciu complet pen­tru toate nece­sită­țile contabile şi juridice ale societă­ții dum­ne­avoastră. În acest context punem un accent deo­sebit pe încrede­rea reciprocă. Acordăm asistență juridică per­so­nală şi indivi­duală, care se orientează nece­sită­ți­lor dum­ne­avoastră.
Fle­xibilitatea şi trans­parența au toc­mai din acest motiv o deo­sebită importanță în cadrul activită­ții noastre. Ne puteți contacta şi în afara orelor de lucru. Puteți contacta avoca­tul sau contabi­lul per­so­nal tele­fo­nic, prin inter­mediul for­mu­laru­lui de contact sau online prin inter­mediul unui vide­o­chat per Skype. În plus, dato­rită posibilită­ții de a accesa online dosarul dum­ne­avastră, vă puteți oricând informa în ce stare de lucru se află acesta.

Contactați-ne!

Drept societar și comercial

Drept societar și comercial

Drept concuren­țial

Drept concuren­țial

Înfi­in­țarea societăți

Înfi­in­țarea societăți

Succe­siuni

Succe­siuni

Drep­tul muncii

Drep­tul muncii

Colectare de dato­rii

Colectare de dato­rii

Drept contractual

Drept contractual

Drept imobiliar, inclu­siv chirii

Drept imobiliar, inclu­siv chirii

Drept rutier

Drept rutier

IT și media

IT și media

Drep­tul proprietă­ții intelectu­ale

Drep­tul proprietă­ții intelectu­ale

Drep­tul familiei

Drep­tul familiei

Avertizări

Avertizări

Protec­ția datelor per­so­nale

Protec­ția datelor per­so­nale

Societatea de avoca­tură Gräf & Cen­torbi din Mainz se implică cu expe­riență și competență pen­tru dum­nevoastră!

Societatea de avoca­tură Gräf & Cen­torbi și societatea de contabilitate GC-​​Treurat din Mainz acordă asistență juridică, contabilă și financiară pen­tru societăți și antrepe­nori indife­rent de dome­niul de activitate. În noi găsiți un parte­ner calificat și competent. Facem parte din rețeaua inter­națio­nală a Coface Ger­ma­nia și suntem parte­ne­rii acesteia pe teri­to­riul Repu­blicii Fede­rale Ger­ma­nia. Acest aspect, precum și pozi­țio­narea sediu­lui nos­tru în cen­trul regiu­nii Rhein-​​Main, ne oferă avantajul de a ne des­fă­șura activitatea atât la nivel națio­nal, cât și la nivel inter­națio­nal. Reprezentăm ast­fel societăți și antrepe­nori națio­nali și inter­națio­nali.