Drept comercial

 Rufen Sie uns an!

Con­sultanță juridică din partea avoca­tu­lui dum­ne­avastră de drept comercial

Drep­tul comercial și societar regle­mentează raporturile de drept interne și externe ale unei societăți. Acest dome­niu este în cadrul activită­ții unei com­pa­nii de importanță centrală, de aceea este nevoie ca avoca­tul de drept comercial să fie de încredere și să aibă multă expe­riență pe lângă expertiza nece­sară de specialitate. Prin colabo­rarea cu un avocat al societă­ții noastre de avoca­tură din Mainz, veți obține toate răspun­surile la întrebările legate de drep­tul comercial și societar. Exper­ții noș­tri vă stau la dispozi­ție de la înfi­in­țarea societă­ții comerci­ale până la trans­for­marea ei în altă formă societară, sau chiar și în situ­a­ția retrage­rii unuia dintre asociați. Pe lângă con­sultanța juridică specializată, aceștia vă pot oferi, în func­ție de nece­sități, și orice fel de servicii legate de drep­tul fiscal. De la contabilitate și salarizare până la redactarea articolelor con­stitutive, vă puteți baza pe sfa­turi complete cu pri­vire la toate aspectele juridice și fiscale.

Exper­ții noș­tri vă oferă în special con­sultanță pri­vind următoarele subiecte:

 • înfi­in­țarea unei societăți comerci­ale
 • răspunde­rea juridică
 • forma ide­ală pen­tru con­stitu­irea societă­ții.
Contactați-ne!

Reduce­rea riscuri­lor de răspundere juridică per­so­nală

Pen­tru a vă oferi con­sultanță vastă ne folo­sim de know-​​how-​​ul întregii noastre echipe de avocați și contabili. Îi sfătuim pe acțio­nari, asociați ori admi­nistra­tori și membrii ai con­sili­u­lui de admi­nistra­ție sau de supraveghere cu pri­vire la drep­turile și obliga­ți­ile aces­tora în cadrul com­pa­niei. În plus, societatea noastră de avoca­tură poate dezvolta strategii de scurtă și lungă durată, prin care pot fi reduse riscurile pri­vind răspunde­rea juridică. Spec­trul nosru de activitate conține următoarele forme de societate (în paranteze veți găsi prescurtarea în limba ger­mană urmat de echivalen­tul româ­nesc):

 • Societate pe acțiuni (AG respectiv SA)
 • Societate civilă (GbR)
 • Societate cu răspundere limitată (GmbH respectiv SRL)
 • Societate în comandită simplă /​ Parte­ne­riat limitat (KG respectiv SCS)
 • Societate cu răspundere limitată & com­pag­nie societate în comandită simplă (GmbH & Co. KG)
 • Societate în nume colectiv (OHG respectiv SNC)
 • Societate antrepre­no­ri­ală (UG)
 • Limited (Ltd.)

Contact

Amanda Heppel­mann LL.M.

Avocat
Kontakt