Societatea de avocatură

 Rufen Sie uns an!

Societatea de avoca­tură Gräf & Cen­torbi și societatea de contabilitate GC-​​Treurat din Mainz se implică cu expe­riență și competență pen­tru dum­nevoastră!

Societatea de avoca­tură Gräf & Cen­torbi și societatea de contabilitate GC-​​Treurat din Mainz acordă asistență juridică, contabilă și financiară pen­tru societăți și antrepe­nori indife­rent de dome­niul de activitate. În noi găsiți un parte­ner calificat și competent.

Facem parte din rețeaua inter­națio­nală a Coface Ger­ma­nia și suntem parte­ne­rii acesteia pe teri­to­riul Repu­blicii Fede­rale Ger­ma­nia. Acest aspect, precum și pozi­țio­narea sediu­lui nos­tru în cen­trul regiu­nii Rhein-​​Main, ne oferă avantajul de a ne des­fă­șura activitatea atât la nivel națio­nal, cât și la nivel inter­națio­nal. Reprezentăm ast­fel societăți și antrepe­nori națio­nali și inter­națio­nali.

Contactați-ne!

Was unsere Recht­sanwalt­skanzlei und Ste­u­e­ranwalt­skanzlei in Mainz aus­macht:

Avoca­ții, contabilii și colabo­ra­to­rii noș­tri sunt experți în dome­niul lor. Avoca­ții noș­tri sunt specializați în dife­rite dome­nii prin cur­suri de perfecțio­nare profe­sio­nală și vă pot oferi, în colabo­rare cu exper­ții noș­tri contabili, con­sultanță specializată și indivi­duală. În acest context punem un accent deo­sebit pe o rela­ție bazată pe încredere. Aceasta este calea aleasă de noi cu țelul de a pune bazele unei colabo­rări valo­roase bazată pe since­ritate și înco­ro­nată ast­fel de succes.

În acest sens ofe­rim servicii vaste, pen­tru a acorda un pachet complet:

  • con­sultață extrajudiciară în drep­tul aface­ri­lor
  • con­sultanță extrajudiciară pri­vind probleme legate de contabilitate
  • reprezentanță în fața instanțelor de judecată
  • mediere

Motivul pen­tru alege­rea societă­ți­lor noastre:

  • Con­sultață specializată
  • acțio­năm rapid și compentent în orice dome­niu de drept
  • asistență per­so­nală și în strânsă colabo­rare cu cli­en­ții noș­tri
  • trans­parență – aveți oricând și de ori­unde acces la dosarul electro­nic
  • fle­xibilitate – ne puteți contacta și în afara progra­mu­lui de lucru
  • ne puteți contacta tele­fo­nic sau prin vide­o­chat via Skype

Aveți întrebări sau doriți con­sultanță?

Ne puteți contacta prin inter­mediul for­mu­laru­lui online sau tele­fo­nic.

Kontakt