Înființare societăți

 Rufen Sie uns an!

Con­sultanță profe­sio­nală

Dru­mul către antrepre­no­riat este în genere lung și îi pune pe fonda­tori în fața mul­tor provocări. Pe lângă întrebări fiscale, juridice și economico-​​financiare este esen­țială pla­nificarea atentă a unei ali­nieri strategice și tactice a com­pa­niei. Pen­tru a dezvolta un concept care rezistă tuturor regle­mentări­lor juridice și care garantează un debut de succes în aface­rile per­so­nale, reco­mandăm antrepre­no­ri­lor con­sultarea unui avocat specializat în acest dome­niu vast.

Societatea noastră de avoca­tură vă oferă con­sultanță profe­sio­nală cu pri­vire la înfi­in­țarea aface­rii dum­ne­avoastre și clarifică cele mai importante întrebări îna­inte de a demara proce­dura propriu-​​zisă. Ast­fel vă puteți concentra de la început pe activitatea de bază a societă­ții, fără a vă face griji în ceea ce pri­vește apari­ția unor difi­cultăți juridice neaștep­tate. În plus, la noi găsiți susți­nere pe tot parcur­sul des­fă­șurării activită­ții societă­ții dum­ne­avoastre.

Contactați-ne!

Con­sultanță înfi­in­țare societate

cei mai importanți pași pen­tru noii antrepre­nori

Dacă optați pen­tru con­sili­ere efectu­ată de societatea noastră de avoca­tură în acest dome­niu, veți avea alături un parte­ner puter­nic, care va parcurge fiecare pas spre înfi­in­țarea propriei societăți împre­ună cu dum­ne­avoastră, și care va dezvolta un model de afaceri indivi­dual, adap­tat viziu­nii dum­ne­avoastre. Aju­to­rul nos­tru depă­șește faza înfi­in­țării propriu-​​zise. Împre­ună pla­nifi­căm start-​​up-​​ul dum­ne­avoastră, atât din punct de vedere juridic cât și financiar sau în calitate de con­sultant în negocie­rile față de cre­di­tori.

Plan de busi­ness

Pla­nificarea siste­matică chiar de la început este esen­țială pen­tru succe­sul ulte­rior al com­pa­niei dum­ne­avoastră nou-​​înființată. Pri­mele puncte pe care trebuie să le urmăriți ca și antrepre­nor sunt: un plan de busi­ness elabo­rat, o analiză a pie­ții și eva­luarea pozi­ției pe piață. În plus, ar trebui să alegeți forma de societate care se potri­vește cel mai bine nece­sită­ți­lor dum­ne­avoastră în ceea ce pri­vește impozitele sau răspunde­rea. Urmează dezvoltarea unei strategii de marke­ting solide, pen­tru a vă pozi­ționa cu succes serviciul sau pro­du­sul pe piață. În final trebuie efectu­ată pla­nificarea economico-​​financiară și fiscală.
Tot­odată este tot de importanță centrală supraveghe­rea și analiza strategi­i­lor alese și a rezultatelor aces­tora, ast­fel încât ele să poată fi adap­tate cerințelor pie­ții.
În noi găsiți parte­ne­rul de încredere de care aveți nevoie pen­tru parcurge­rea tuturor aces­tor etape.

Contact

Amanda Heppel­mann LL.M.

Avocat
Kontakt