Dreptul muncii

 Rufen Sie uns an!

Con­sultanță calificată pen­tru angajați și angaja­tori

Cei mai mulți oameni își petrec majo­ritatea timpu­lui la locul de muncă. Prin urmare, orice neînțelegere sau conflict la locul de muncă poate deveni rapid o povară, care să vă afecteze calilitatea timpu­lui liber. Drep­tul muncii ocupă în cadrul societă­ții noastre un dome­niu central, pen­tru care ofe­rim con­sultanță. Dom­nul Claus Cen­torbi, avoca­tul nos­tru specializat în drep­tul muncii, cunoaște cu exactitate drep­turile și obliga­ți­ile fiecăruia în cadrul raportu­lui de muncă, și vă poate fi alături fie ca și con­sultant juridic fie ca mijloci­tor.

Avoca­ții noș­tri specializați în drep­tul muncii sunt atât pen­tru angaja­tor, cât și pen­tru angajat per­soana de contact competentă – și nu doar pen­tru situ­a­ți­ile conflictu­ale. Aju­to­rul avoca­tu­lui nu se rezumă doar la aceste ultime situ­a­ții. El poate fi nece­sar în activitatea zil­nică a unei com­pa­nii, de exemplu la concepe­rea contractelor de muncă sau la regle­mentarea orelor de muncă. Vă stăm oricând la dispozi­ție pen­tru con­sultanță în acest sens.

Contactați-ne!

Încetarea raportu­lui de muncă și motivele acesteia

În afară de verficarea și concepe­rea contractelor de muncă, avoca­ții noș­tri vă reprezintă și în situ­a­ția încetării raportu­lui de muncă prin concediere, demi­sie sau rezili­ere.

Există multe motive de încetare, începând cu cele economico-​​financiare, orga­niza­torice, și con­ti­nuând cu cele per­so­nale sau chiar comporta­mentale. Fiecare dintre acestea este însoțit de îndepli­nirea anu­mi­tor condi­ții specifice, precum și de perioade de pre­aviz dife­rite. Încetarea fără pre­aviz nu nece­sită o avertizare pre­alabilă, dar se bazează de obicei pe abateri grave din partea angaja­tu­lui.

Dacă, în calitate de angaja­tor, trebuie să încetați un contract de muncă, sau în cazul în care sunteți angajat, și v-​​a încetat contractul de muncă, avoca­ții noș­tri vor solicita în primă fază soluțio­narea în cadrul unor negocieri extrajudiciare. Ast­fel există posibilitatea ca intro­duce­rea unei cereri de che­mare în judecată să nu mai fie nece­sară. În cele mai multe situ­a­ții, se poate ajunge ast­fel la o înțelegere și o compen­sa­ție adecvată pen­tru ambele părți.

Contact

Amanda Heppel­mann LL.M.

Avocat
Kontakt